ŽIVOT

  • narozen 25. 12. 1931 v Dolním Poříčí, okres Blansko 
  • v roce 1958 dokončil studium na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze, postdoktorátní pobyt u prof. Haddowa na univerzitě v Edmontonu v Kanadě
  • Výzkumný ústav tvářecích strojů a technologie tváření v letech 1963-1966
  • Výzkumný ústav strojírenský a metalurgický v Ostravě do roku 1990 
  • od roku 1965 řešitel, od roku 1975 odpovědný řešitel úkolů základního výzkumu, které byly koordinovány Ústavem termomechaniky ČSAV a byly zaměřeny na získávání nových poznatků při počítačovém modelování rázových a vlnových dějů na bázi metody konečných prvků, na integraci počítačových a experimentálních přístupů a na principiální otázky komputerizace a kybernetizace 
  • na VUT v Brně docentem mechaniky v roce 1966, profesorem od roku 1990 
  • rektorem na VUT v Brně v období 1991-1994
  •  v letech 1993 - 1997 pověřen funkcí náměstka ministra školství ČR pro vysoké školy a vědu 
  • přední odborník z oblasti teorie pružnosti, tváření, výpočtového modelování a počítačových aktivit v inženýrství 
  • má velkou zásluhu na rozvoji a zavedení metody konečných prvků a lomové mechaniky v praxi, na formování a prosazování počítačového inženýrství a speciálně výpočtového modelování